Strona bez barier
kontrast: czcionka:

Deklaracja dostępności serwisu Twoja Krew

16 września 2020

Deklaracja dostępności serwisu Twoja krew

Narodowe Centrum Krwi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Twoja Krew.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-18.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-05-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się elementy multimedialne, które nie zawierają napisów dla niesłyszących oraz mogą być niedostępne dla osób, które nie używają „myszki”.

Nie wszystkie elementy nietekstowe w serwisie mają alternatywny opis.

Materiały multimedialne nie zawierają audiodeskrypcji.

Brakuje ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.

Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku. Brakuje możliwości pomijania powtarzalnych bloków.

Nie spełnione są wymagania dotyczące kontrast u tekstu w stosunku do tła oraz kolorów użytych w elementach interfejsu oraz grafikach.

Nagłówki nie mają poprawnej struktury oraz brak jest mapy strony.

Formularze nie spełniają wymagań dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej mogą występować błędy walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy html.

Do końca 2021 roku planowane jest przebudowanie strony internetowej i dostosowanie jej do wymagań prawnych w zakresie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-10 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Rutkowska, adres poczty elektronicznej < a id=”a11y-email” href=”mailto: m.rutkowska@nck.gov.pl”>m.rutkowska@nck.gov.pl;m.rutkowska@nck.gov.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 556 49 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Jedyne wejście znajduje się od strony ul. Miodowej. Do siedziby prowadzą schody, brak jest windy oraz podjazdu dla wózków. Budynek jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku.

Sekretariat znajduje się na wprost wejścia do siedziby. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W NCK nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

 

Gdzie można oddać krew.
Sonda

Jaka jest twoja grupa krwi?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
ministerstwo zdrowia Program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez ministra zdrowia. narodowe centrum krwi

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress